دوست دختر یا پسر چیز چرندیه ....

هم وقت آدم نابود میشه

هم احساس آدم
...