نرم افزار آشنایی با تایپ
نوشته شده توسط C# 2005
بدون نیاز به نصب؛
فقط کافیست...