سلام بر مریم جان ، اینجا چقدر تغییر کرده
آیا در مکان مناسبی پیام میدهم؟