قهرمان که شدیم کی میشه بیام پست گلات قهرمانی بذارم
...