گاهي پاي واژه ها
براي بيانِ احساس
لنگ ميزند....

و درست لحظه اي كه
بايد...