شیرین من بمان مگر این روزگار تلخ
فرهاد خسته را به نگاهی امان دهد

در زلف شب...