تشکر واسه چی مگه هرکی راستگوهه باید ازش تشکر کرد:ی