ب راستی آمیت باز مانده ی آمونیت هاست؟
آیا آمیت هم منقرض شده است؟