تیک تاک: درسته همه دانشمندا از اینا قطع امید کردن متاسفانه