تیک تاک : والا از اولم کسی از شما دعوت به عمل نیاورد
واقعا لیمو چه پروفایل عظیمی داشته و ما خبر نداشتیم چه خوبم تعداد م هاش رو حفظ بودید فکر کنم اون 20 باری که اخراج شدید مسبب اش ایشون بوده