این لهنتیا رو باید فرستاد تو کوره های ادم سوزی هیتلر
مخصوصا اون لیمو