تا مباني اين تحليلو باد نباشيد تلاش شما بي فايدس...