چند سالي با اتوكد كار كردم و حتي يكي از اختراعاتم در زمينه مكانيك را هم با ان طراحي كردم....