ای بابا آفا محسن شما هم که با زن نشسته شدید!
یاد باد آن روزگاران یاد باد. هر جا هستید سلامت باشید!