معماری معاصر

Contemporary Architecture

معماری مسکونی

Houses & Residential
موضوع ها
2
ارسال ها
689
موضوع ها
2
ارسال ها
689

معماری تجاری

Commercial Architecture
موضوع ها
47
ارسال ها
112
موضوع ها
47
ارسال ها
112

معماری تفریحی

Leisure Architecture
موضوع ها
87
ارسال ها
114
موضوع ها
87
ارسال ها
114

معماری آموزشی

Educational Buildings Architecture
موضوع ها
75
ارسال ها
164
موضوع ها
75
ارسال ها
164

معماری فرهنگی

Cultural , Museums & Libraries
موضوع ها
324
ارسال ها
784
موضوع ها
324
ارسال ها
784

معماری ورزشی

Sports Architecture
موضوع ها
51
ارسال ها
143
موضوع ها
51
ارسال ها
143

معماری اقامتی

Hotel Buildings Architecture
موضوع ها
92
ارسال ها
257
موضوع ها
92
ارسال ها
257

معماری مذهبی

Religious Architecture
موضوع ها
79
ارسال ها
258
موضوع ها
79
ارسال ها
258

معماری بهداشتی درمانی

Healthcare Architecture
موضوع ها
40
ارسال ها
85
موضوع ها
40
ارسال ها
85

معماری حمل و نقل عمومی

Transit Architecture
موضوع ها
137
ارسال ها
287
موضوع ها
137
ارسال ها
287

معماری ساختمان های بلند

Skyscraper Architecture & Tall Buildings
موضوع ها
203
ارسال ها
382
موضوع ها
203
ارسال ها
382
بالا