اطلاعيه

Collapse
No announcement yet.

پالس اکسی متر

Collapse
X
 
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
Clear All
new posts

  #61
  سلام اقای مهندس
  وقتتون بخیر لطفا برام میل کنید

  mahsayaghoobee@yahoo.com

  نظر


   #62
   سلام..من یه تحقیق درباره پالس اکسی متر داشتم این یه قسمت از اون تحقیقه امیدوارم به دردتون بخوره ومشکلتون رو حل کنه

   پالس اکسی متری

   پالساکسی متریدربسیاریازکشورها،بهشیوهاستانداردمراقبتدراتاقهایعمل،واحدهایمراقبتویژه ICU و
   بخشهایبیمارستانیتبدیلشدهاست. پیشازدردسترسقرارگرفتنپالساکیمتری،پزشکانبهاقداماتتهاجمی
   نظیرخونگیریشریانیبهمنظوربررسیگازهایخونتکیهمیکردندتابتوانندوجودهیپوکسمیراتشخیصدهند. پالس
   اکسیمتری،برخلافبررسیگازهایخونشریانی،پایشغیرتهاجمیومداوماشباعاکسیژنخونشریانیراامکانپذیر
   میسازد. اگرچهاستفادهازپالساکیمتریآساناست،پزشکبایداصولپایهپالساکسیمتریرادرککندوبداندکه
   دستگاهچگونهکارمیکندتاقادرباشداطلاعاتیراکهدستگاهارایهمیدهد،تفسیرنماید.
   تعاریف
   اکسیژندرخونبهدوشکلوجوددارد: محلولومتصلبههموگلوبین. هموگلوبینازلحاظاتصالوانتقالاکسیژنمیتواندکارکردییاغیرکارکردیباشد. هموگلوبینکارکردیبهاکسیژنمتصلشده،آنراانتقالمیدهدوبهصورتاکسیهموگلوبین(کههموگلوبینحاویاکسیژنمتصلاست( وداکسیهموگلوبین(کههموگلوبیناحیاشدهوبدوناتصالبهاکسیژناست( وجوددارد. هموگلوبینغیرکارکردیقادربهاتصالوانتقالاکسیژننیستوبهصورتکربوکسیهموگلوبینومتهموگلوبینوجوددارد. کربوکسیهموگلوبین،هموگلوبینمتصلبهمونوکسیدکربناست. متهموگلوبینهموگلوبینیاستکهآهنفریک )+ )Fe3یعنییکشکلاکسیدشدهازآهنفرو)+ Fe2 ( حملکنندهاکسیژندارد.فشارنسبیاکسیژنمحلولدرخونشریانی PaO2 نامیدهمیشود. درصداشباعاکسیژنمتصلبههموگلوبیندرخونشریانی SaO2 نامدارد. هنگامیکهاینمقدارتوسطدستگاهپالساکسیمتراندازهگیریمیشود،بهآن SpO2 اطلاقخواهدشد.
   اندیکاسیونها
   پالساکسیمتریدرتمامیشرایطبالینیکهدرآنهاممکن استهیپوکسمیرخدهد،نظیراتاقهایعمل،واحدهایمراقبت
   ویژه،بخشهایمراقبتپسازبیهوشی،بخشهایاورژانسوآمبولانسها،اتاقهایاندوسکوپی،آزمایشگاههایخواب،
   بخشهایکاتتریزاسیونقلب،اتاقهایزایمانوبخشهایعمومی بیمارستانمورداستفادهقرارمیگیرد. کاربردپالساکسیمتریدراینموقعیتهاممکناستنیازبهبررسیگازهایخونشریانیراکاهشدهدونیزمیتواندتیتراسیونکسراکسیژندمی ) )FIO2رادربیمارانیکهنیازمنداکسيژنیاتهویهمکانیکیهستند،امکانپذیرسازد. پالساکسیمتریهمچنینمیتواندبهمنظورغربالگریبیماریهایقلبی- ریویمورداستفادهقرارگیرد.
   کنترااندیکاسیونها
   کنترااندیکاسیونیبرایپالساکسیمتریوجودندارد. ایناقدامعمومابرایاستفادهجهتپایشتمامیبیماران،بیخطراست.
   اصولکار
   پالساکسیمتریازیکپروبمحیطیویکواحدریزپردازندهتشکیلمیشود. بهطورسنتی،پروبمحیطیحاوییکردیابنور ) photodetector ( ودودیودساطعکنندهنوراست. هریکازدیودهایساطعکنندهنور،یکطولموجمتفاوتراساطع میکند. نورساطعشدهبهوسیلهدیودهاتوسطبافتهاجذبومیزانجذببهوسیلهردیابنورتعیینمیشود )شکل 1(.ریزپردازندهبااستفادهازایناطلاعات،غلظتاکسیهموگلوبینوداکسیهموگلوبینراتعیینمیکند. اینقسمتسپسدرصداکسیهموگلوبینرامحاسبهکرده،اشباعاکسیژنهموگلوبیندر
   خونشریانیرابهصورتیکموجمنطبقباجریانضربانیدرعروقشریانیوسرعتضربانقلبنمایشمیدهد.
   پالساکسیمترهابراساسایناصل،عملمیکنندکههموگلوبیناکسیژنداروهموگلوبینبدوناکسیژن،نورقرمزو
   مادونقرمزرابهصورتمتفاوتیجذبمیکنند. یکیازدیودهایساطعکننده،نوررادرطیفقرمزدرطولموج 660 نانومترساطعمیکند؛دراینطولموججذبنوریداکسیهموگلوبینبیشترازاکسیهموگلوبیناست. دیوددیگرنوررادرطیفمادونقرمزباطولموج 940 نانومترساطعمیکند؛دراینطولموج،اکسیهموگلوبیننوربیشترینسبتبهداکسیهموگلوبینجذبمیکند. ریزپردازندهبهمنظورتعیینغلظتهایاکسیهموگلوبینوداکسیهموگلوبین،جذبنورتوسطبافتهارابهترتیبدرهریکازطولموجهابررسیمیکند. اینبخشسپسغلظتاکسیهموگلوبینرابرغلظتاکسی هموگلوبینوداکسیهموگلوبینتقسیممیکندتا SpO2 راتعییننماید.پروبطوریگذاشتهمیشودکهردیابنورودیودهای
   ساطعکنندهنوردرمقابلیکدیگرقرارمیگیرندولایههایبافتیهممابینآنهاهستند. دیودهاینوریچندصدباردرثانیه
   خاموشوروشنمیشوندتاجذبنورطیجریانضربانیوغیرضربانیثبتشود. طیجریانضربانی،جذبنوریخون
   شریانی،بافتهایزمینهایوخونوریدیتعیینمیشود. طیجریانخونغیرضربانی،تنهاجذبنوریبافتهایزمینهایوخونوریدیتعیینمیشود. بخشریزپردازندهجذبنورراطیجریانضربانوغیرضربانیمقایسهمیکندتاجذبنوریخونشریانیراافتراقداده،سپس SpO2 راتعییننماید.

   تفسیردادهها
   پالساکسیمتری،همدادههایکیفیوهمدادههایکمیرافراهممیکند. دادههایکیفیازطریقصداهایایجادشدهتوسط
   پالساکسیمترحاصلمیشوند؛اینصداهاباسطحاشباعاکسیژنهمبستگیدارند. دانگ ) pitch ( یافرکانسبالاتر )زیرتربودنصدا( نشاندهندهاشباعبیشتراکسیژنودانگپایینتر )بمشدنصدا( هشداریبرایکاهشاشباعاکسیژناست. دادههایکمّیازطریقنمایششکلموجگونهضربانیکهباجریانخونشریانیانطباقدارد )شکل 2( ونمایشارقامیکهنشاندهنده SpO2 وسرعتضربانقلبهستندحاصلمیشود.

   کاربردصحیحپالساکسیمتری
   محلمطلوببرایقراردادنپروبپالساکسیمتر،جاییاستکهبهخوبیخونرسانیمیشود،نسبتابیحرکتاست،برایبیمارناراحتیایجادنمیکندوبهآسانیدردسترسقراردارد. لالهگوشها )شکل 3( وانگشتاندست،محلهایرایجمورداستفادههستند. بااینحال،سایرمحلهاشاملانگشتانپا،گونهها،بینیوزباننیزممکناستدرمواردکاهشخونرسانیمحیطیمورداستفادهقرارگیرند. دربزرگسالان،پروبرامیتواندرهرطرفبدنقرارداد. امادرنوزادانکهدرآنهااندازهگیریهای SpO2میتواندبهتشخیصبیماریمادرزادیقلبکمکنماید،قراردادنپروبپالساکسیمتررویقسمتفوقانیبازویراستارجحاست. علتاینکارآناستکهبرخینوزادانممکناستمجرایشریانیبازداشتهباشندکهدراینحالتخونجریانیافتهدرقسمتفوقانیبازویراستبهکمترینمیزانبراثرشانترقیقمیشودوازاینرودارایبیشترینمیزاناکسیژناست.انتخابپروبدارایاندازهمناسببرایبیمارحایزاهمیتاست. درصورتیکهپروباندازهمناسبنداشتهباشد،دیودهایساطعکنندهنورممکناستبهطورصحیحدرراستایردیابنور
   قرارنگیرندکهدرنتیجهاحتمالدارددادههاینادرستتولیدکنند.برایمثال،پروبیکهبرایانگشتیکبیماربسیاربزرگاست،ممکناستبلغزدونوربهطورکاملعرضانگشتراطینکند. درصورتیکهپروبخیلیکوچکباشدیاخیلیمحکمرویانگشتقراردادهشود،ممکناستضربانهایوریدیرخدهد )شکل 4(.اینضربانهایوریدیممکناستتداخلایجادکنندوبهصورتکاذببهخوانشمقادیرپاییناکسیژنتوسطپالساکسیمترمنجرگردند. پروبهایپالساکسیمتردارایحسگرهایچسبیمیتوانندحرکترابهحداقلرسانیده،احتمالانتایجصحیحتریرانسبتبهحسگرهایغیرچسبیبهدستدهند.
   .
   مشکلاتومحدودیتهایشایع
   اگرچهکاربردپالساکسیمترآساناست،امادرشرایطخاصمیتوانددادههاینادرستیراتولیدنماید. یکمشکلشایع،وقوعآرتیفکتهایحرکتیدرصورتوجودحرکتدرمحلقرارگرفتنپروباست. اینامرممکناستباکارکردصحیحدستگاهتداخلکندوبیشازهمههنگامیرویمیدهدکهبیمارمیلرزد،تشنجداردیاتوسطآمبولانسیاهلیکوپتردرحالانتقالاست.موجپالساکسیمتردراینمواقعدچارتغییرشکلخواهدشدکهدراینصورتپزشکبایدتشخیصدهدکهاندازهگیریهایرویتشدهنادرستهستند. بهصورتمشابهی،شناساییاینموضوعحایزاهمیتاستکهدقتپالساکسیمترهاهنگامیکه SpO2 به زیر
   80 افتمیکندکاهشمییابد.یکنوردرخشان،نظیرلامپاتاقعمل،ممکناستسببتداخلنوریگرددوبهخوانشاشتباهمنجرشود. پرتوتابیالکترومغناطیسینظیرآنچهکهدر MRI ساطعمیشودنیزممکناستباپالساکسیمتریتداخلنماید. دربیمارانیکهتحت MRIقرارمیگیرندصرفابایدازپالساکسیمترهایسازگاربا MRIاستفادهکرد. اگرپروببدقرارگیردیااندازهنامناسبیداشتهباشد،ممکناستنورفقطازیکدیودساطعکنندهنورازبافتهاعبورنمایدیااینکهممکناستنوربهردیابنرسدکهدرهردوحالتممکناستنتایجکاذبافزایشیافتهیاکاهشیافتهحاصلشود. وجودرنگهایداخلعروقی،نظیرمتیلنبلویاایندیگوکارمینممکناستخصوصیاتجذبنورقرمزیامادونقرمزبافتهاراتغییردهدکهاینامرنیزمیتواندبهخوانشنادرستمنجرشود. آندستهازلاکهایناخنکهنوررادر 660 نانومتریا940نانومتر جذبمیکنند،ممکناستباتواناییپالساکسیمتردرتفسیر SaO2 تداخلنمایند. ازاینمشکلمیتوانباپاککردن لاکناخناجتنابنمودهموگلوبینغیرکارکردینیزمیتواندبهنتایجنادرستمنجرشود. درطولموج 940 نانومتر،جذبنوریکربوکسیهموگلوبینحداقلاستو SpO2 راتحتتاثیرقرارنمیدهد.بااینحال،در 660 نانومتر،جذبنوریکربوکسیهموگلوبینمشابهاکسیهموگلوبیناست. پالساکسیمترقادرنیستدراینوضعیتمیاناکسیهموگلوبینوکربوکسیهموگلوبینافتراقایجادکندوممکناستبهصورتنادرستیکاندازهگیریطبیعییانزدیکبهطبیعی SpO2 رانمایشدهد؛درحالیکهSpO2 واقعیپاییناست.متهموگلوبیننوربیشتریرانسبتبهداکسیهموگلوبینیاهموگلوبیناکسیدشدهدرطولموج 940 نانومترجذبمیکند،ولیدر 660 نانومترجذبنوریمتهموگلوبینمشابهداکسیهموگلوبیناست. دراینشرایط،پالساکسیمترقادربهافتراقمیانمتهموگلوبینوداکسیهموگلوبیننیستوممکناستبه
   صورتنادرستیکغلظتبالایداکسیهموگلوبینراتشخیصدهدکهمیتواندبهاعلام SpO2 پایینبهطورکاذبمنجرگردد.کربوکسیهموگلوبینممکناستسببیک SpO2 بالایکاذبشود،درحالیکهمت هموگلوبینممکناستسببیکخوانشبالایکاذبیاپایینکاذببستهبهغلظتواقعیاکسیهموگلوبین
   شود. پالساکسیمترهایجدیدترقادرندکهتا 8 طولموجمتفاوتراساطعکنند؛اینکاراکسیمترراقادرمیسازدکه
   کربوکسیهموگلوبینومتهموگلوبینرااندازهگیرینماید.انقباضعروقمحیطی،کاهشخونرسانی،هیپوترمیوشوکممکناستیکاندازهگیرینادرستاز SpO2 بهدستدهند.هنگامیکهجریانخونمحیطیکاهشمییابد،همانگونهکهدراینمواردرویمیدهد،پالساکسیمترممکناستبهطورمناسبوصحیح،میانجریانضربانیوغیرضربانیافتراقایجادنکندودرنتیجهیکاندازهگیرینادرستارایهدهد. بهخاطرسپردناینامرحایزاهمیتاستکهپالساکسیمتردرافرادکمخونکهدارایتعدادکاهشیافتهگلبولهایقرمزهستند،بهصورتطبیعیکارمیکند. دریکبیمارشدیداکمخون،اشباعاکسیژنممکناستطبیعیباشد،ولیممکناستهموگلوبینکافیبرایحملمقادیرمناسباکسیژنبهبافتهاوجودنداشتهباشد. درنهایت،پالساکسیمترییکروشغیرمستقیمپایشتنفسبیماراست. دربیمارانیکهاکسیژنمکملدریافتمیکنند
   ممکناست SpO2 طبیعیاطمینانکاذبیایجادکند،چراکهافت SpO2ممکناستصرفاپسازآنکهبیمارشدیداهیپرکاربیکشد،رویدهد.پالساکسیمترهاینسلجدیدباالگوریتمهایارتقایافتهایتولیدمیشوندوقادرنددادههاینادرستناشیازحرکترابهوسیلهفیلترکردنحرکاتبدنبهحداقلبرسانند. علاوهبر
   این،ازآنجاکهاینپالساکسیمترهاازطولموجهایمتعدداستفادهمیکنند،قادرندغلظتهموگلوبین،کربوکسیهموگلوبینومتهموگلوبینرااندازهگیرینمایند.
   .
   عیبیابی
   آرتیفکتهابایدآخرینتوجیهبرایتغییردراعدادوارقامحیاتیباشند. ازاینرو،هنگامیکهیکپزشکبایکخوانشپایین SpO2 مواجهمیشود،انجامارزیابیبالینیبیمارپیشازانتسابایندادههابهنقصکارکرددستگاهاجباریاست. اگربیمارازنظربالینیپایداربهنظرمیرسد،احتمالیکنقصکارکردیمکانیکیرامدنظرقراردهید. اطمینانحاصلنماییدکهکابلاتصالدهندهپروببهریزپردازنده،سالموبهآنمتصلاست. کابلممکناستشلیاجداشدهباشدکهسببمیشودپالساکسیمترنتواند SpO2 راتعییننماید. درصورتیکهکابلشلاست،اتصالرادرصورتلزومتنظیمنمایید. مطمئنشویدکهنورقرمزداخلپروبوجوددارد. اگرنورقرمزرانمیبینید،کابلبرقرابررسیکنید. درصورتیکهنورقرمزرامیبینیدومطمئنشدهایدکهکابلاتصالدهندهپروببهریزپردازندهسالماست،پروبراتمیزکنیدوآنرارویانگشتخودقراردهیدتااطمینانحاصلکنیدکهمشکلازبیمارنباشد. اگراینگونهنیست،احتمالداردکهپروبیاریزپردازندهدرستکارنمیکنند.درصورتلزوم،پروب،ریزپردازندهیاهردوراتعویضکنید.
   عوارض
   اگرچهپالساکسیمترعمومایکابزارایمناست،بازهماستفادهازآنباخطرعوارضجانبیهمراهاست. درصورتیکهدیودساطعکنندهنوربیشازحدگرمشود،ممکناستسوختگییاتاولدرمحلقرارگیریپروبرویدهد. نکروزفشاریایسکمیکممکناستدرصورتیکهپروبخیلیمحکمرویبدنبیمارقرارگیرد،ایجادشود. خراشقرنیهحولوحوشعملدرصورتیرخمیدهدکهبیماردارایپروبانگشتپسازبیدارشدنازحالتبیهوشیچشمانخودرابمالدوبااینکارقرنیهخودراخراشدهد. قرارگیریطولانیمدتیکپروبپالس
   اکسیمترکهممکناستدربیمارانبستریدرواحدهایمراقبتویژهرویدهد،میتواندبهآسیبمکانیکینظیرسفتیانگشتمنجرشودکهسببمیشودپسازبرداشتنپروب،خمکردنانگشتبرایبیمارمشکلشود. اگرچهاینعوارضاثباتشدههستند،اماوقوعآنهاناشایعاست.
   خلاصه
   پالساکسیمتریهنگامیکهبهطورصحیحمورداستفادهقرارگیرد،یکابزاربالقوهنجاتبخشاست. کارکنانمراقبتسلامتنیازمندآگاهیازاندیکاسیونها،منافعومعایبپالساکسیمتریهستند. مهمترآنکهپزشکانبایدقادربهتفسیراطلاعاتحاصلازپالساکسیمتریباشند. باارایهآموزشوتوصیههایصحیح،
   پزشکانپالساکسیمتریرایکابزارپایشگرانبهاخواهندیافت.

   نظر


    #63
    مقاله پالس اکسی متر

    سلام دوستان

    اینم یه مقاله از زمان کاردانی تو دانشگاه واسه اراپه به استاد نوشتم مربوط به پالس اکسی متر هست و انواع اون.
    البته یه توضیح عکس سخت افزاری که توی پاور پوینت هستش مربوط به سی پپ هست فقط جنبه توضیح قطعات الکترونیکی در مقاله رو داره.
    امید وارم که مفید باشه.

    سپاس
    Attached Files

    نظر


     #64
     پالس‌اکسی‌متر
     [IMG]file:///C:\Users\pt\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\cli p_image001.jpg[/IMG]اگرچه تشخیص میزان اشباع اکسیژن خون، اهمیت زیادی دارد، اما توانائی رفع مشکلات بیمار پس از تشخیص از اولویت بالاتری برخوردار است. اگر اشباع اکسیژن خون از حد طبیعی پائین تر باشد، باید با توجه به نوع بیماری برای جبران آن کوشید. نیاز بدن به اکسیژن امری ضروری است. اندازه‌گیری گازهای خون اطلاعات بسیار مهمی را در مورد میزان اکسیژن خون و اسیدی و بازی بودن آن مشخص می‌کند، حال آنکه این اندازه‌گیری ها، تنها اطلاعات مربوط به لحظه ثبت و گرفتن خون بیمار را به ما می‌دهد. ما می دانیم که میزان اکسیژن خون به سرعت تغییر می‌کند. اگر به طور متناوب میزان اکسیژن خون مانیتور نشود، ممکن است باعث ایجاد لطمات جبران ناپذیری گردد. تمام این امکانات می‌تواند به غیر تهاجمی توسط دستگاه پالس اکسی‌متری فراهم شود. اما آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد، این است که بتوانیم از میزان اشباع اکسیژن به دست آمده توسط دستگاه پالس‌اکسی‌متر، به بهترین شکل ممکن در جهت برطرف کردن مشکلات بیمار استفاده کنیم. روشهای مختلفی برای اکسیژن رسانی وجود دارد که هر یک از این روشها، مزایا و معایب خاص خود را دارد. روشی جدید که در اینجا مطرح است استفاده از پالس‌اکسی‌مترمی‌باشد.
     [IMG]file:///C:\Users\pt\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\cli p_image003.jpg[/IMG]
     دلتنگ روزهایی هستم که معنای خداحافظ ، تا فردا بود …
     دلتنگ که باشی از آسمان سنگ هم ببارد باز هم جایش خالیست ، باران که جای خود دارد !


     نظر


      #65
      سلام
      میشه خواهش کنم اطلاعات مربوط به ساخت پالس اکسیمتر رو برای میل منم بفرستید؟؟؟؟؟لطفا
      چونه نزن خدا.......................

      من از تو تنهاترم............................

      نظر


       #66
       نوشته اصلي بوسيله hassan_niazy نمايش پست
       ببینید البته این یک بحث کاملا تخصصیه و فکر کنم اینجا مجال مطرح کردنش نباشه ولی اگه به طور خلاصه بخواهیم این مسئله رو مطرح کنیم باید بگم که امواج مادون قرمز و قرمزی که بوسیله یک سیگنال ژنراتور تولید می شوند از طریق دو سنسور فرستنده با نرخ ثابتی به داخل عضو فرستاده شده و از سمت دیگر عضو مربوطه دریافت می شوند . شدت دریافت هر کدام از این دو موج بر اساس میزان اکسیژن و نیز دی اکسید کربن موجود در خون متفاوت است و هر کدام در نقطه خاصی ماکزیمم جذب را دارند . حال بر اساس میزان جذب انرژی این دو طیف نور توسط بافت دستگاه متوجه می شود که چه میزان اکسیژن با خون ترکیب شده است . حال با توجه به اطلاعات فیزیولوژیکی مسلما زمانیکه بیشترین میزان اکسیژن در خون موجود باشد زمان پمپاژ خون اکسیژن دار در رگها است . و با شمارش این پیکها می توان تعداد ضربان قلب را اندازه گرفت .
       البته این خلاصه بود و مسلما یک جاهایی از اون دقیق نیست
       در مورد نحوه ساخت هم البته اگه به همین راحتی بود که دیگه کسی از این دستگاه خریداری نمی کرد هر کی برا خودش یکی می سواخت
       ولی فکر می کنم یک سری اطلاعات روی هاردم داشته باشم که برای طراحی دستگاه بدردتون بخوره چشم . هرکی به این اطلاعات احتیاج داره ایمیلش رو بذاره تو این تاپیک تا براش میل کنم !!!
       miss_elahikhah@yahoo.com,miss.elahikhah@gmail.com

       نظر


        #67
        سلام میشه در مورد ساخت پروب کمکم کنید.

        نظر


         #68
         سلام خیلی مطالب خوبی بود میشه اگه اطلاعاتی و مقاله هایی دارید درباره پالس اکسی متر برام بفرستید ممنون میشم
         amin_moayeni@yahoo.com

         نظر


          #69
          نوشته اصلي بوسيله hassan_niazy نمايش پست
          ببینید البته این یک بحث کاملا تخصصیه و فکر کنم اینجا مجال مطرح کردنش نباشه ولی اگه به طور خلاصه بخواهیم این مسئله رو مطرح کنیم باید بگم که امواج مادون قرمز و قرمزی که بوسیله یک سیگنال ژنراتور تولید می شوند از طریق دو سنسور فرستنده با نرخ ثابتی به داخل عضو فرستاده شده و از سمت دیگر عضو مربوطه دریافت می شوند . شدت دریافت هر کدام از این دو موج بر اساس میزان اکسیژن و نیز دی اکسید کربن موجود در خون متفاوت است و هر کدام در نقطه خاصی ماکزیمم جذب را دارند . حال بر اساس میزان جذب انرژی این دو طیف نور توسط بافت دستگاه متوجه می شود که چه میزان اکسیژن با خون ترکیب شده است . حال با توجه به اطلاعات فیزیولوژیکی مسلما زمانیکه بیشترین میزان اکسیژن در خون موجود باشد زمان پمپاژ خون اکسیژن دار در رگها است . و با شمارش این پیکها می توان تعداد ضربان قلب را اندازه گرفت .
          البته این خلاصه بود و مسلما یک جاهایی از اون دقیق نیست
          در مورد نحوه ساخت هم البته اگه به همین راحتی بود که دیگه کسی از این دستگاه خریداری نمی کرد هر کی برا خودش یکی می سواخت
          ولی فکر می کنم یک سری اطلاعات روی هاردم داشته باشم که برای طراحی دستگاه بدردتون بخوره چشم . هرکی به این اطلاعات احتیاج داره ایمیلش رو بذاره تو این تاپیک تا براش میل کنم !!!
          ممنون میشم اگه اطلاعات برام ایمیل کنی
          amin_moayeni@yahoo.com

          نظر


           #70
           ممنون میشم اگه برای منم میل کنید.
           akasha.1374@gmail.com

           نظر


            #71
            سلام در مورد الکتروتراپی با دستگاه فیزیوتراپی TENS اگر اطلاعاتی دارید ممنون میشم بگید
            فیزیوتراپی شمیم

            نظر

            Working...
            X