اطلاعيه

Collapse
No announcement yet.

[مقالات باستان شناسی] تحلیل الگوهاي استقراري و حوزة گیرش محوطه هاي عصر مس سنگي واقع در اطراف الوند

Collapse
X
 
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
Clear All
new posts

  [مقالات باستان شناسی] تحلیل الگوهاي استقراري و حوزة گیرش محوطه هاي عصر مس سنگي واقع در اطراف الوند

  تحلیل الگوهاي استقراري و حوزة گیرش محوطه هاي عصر مس سنگي واقع در
  اطراف الوند در ارتباط با تشابهات منطقه اي و فرامنطقه اي


  رویا تاجبخش -استادیار گروه باستانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
  بهزاد بلمکي- استادیار گروه باستانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان  چکیده
  محوطههای نویافتة مسسنگی در دامنههای کوه الوند و دشت همدان، نقش مهمی در ترسيم الگوی استقراری، با توجه به ویژگی خاص زیست  محيطی منطقه دارد. چرا که تا پيش از این، اطلاعات موجود در خصوص پيشازتاریخ منطق ة هم دان مح دود ب ه مناطق هم جوار بود. بررسی جایگاه این 01 محوطة نویافته، می تواند زمينه را برای ورود به بح جابا ایی ه ای جمیيت ی و ن و مکانگزینی در دشت همدان با موقیيتی مرکزی، بين دو ناحيه فرهنگی زاگرس مرکزی و مرکز فلات ای ران ف راهم آورد. رویک رد پژوهشی این تحقيق، بر مبنای تحليل اطلاعات بررسی ميدانی با نگرش سيستم اطلاعات جغرافيایی و ترکيب با دادههای حاصل از ارزیابیهای زیست  محيطی در شرایط کنونی است که در نهایت به تحليل حوزة میيشت )حوزة گيرش( می اناامد. لازم ب ه كک ر است که این تحليل، به ميزان منابع طبيیی که یك مکان باستانی می تواند از آن برای برآورده ای زیس تی اس تااده کن د ، توج ه
  خاصی دارد.


  واژههاي کلیدي: الگوی استقراری، الوند، حوزة میيشت، مسسنگی
  Attached Files
  ......

Working...
X