ميان خط ارتباطي خودم با خودت گم شده ام...
وسط هاي راه به هواي ميانبر دور زدم
حالا من گيج و مبهوت تنها نشسته ام
با خودم ميپرسم من ايا همان کلاغ سياهي هستم که هيچ کس دوستش ندارد؟

تو اما جواب ميدهي:من دوستت دارم!! به اندازه ي همه ي کساني که دوستت ندارند،من دوستت دارم.
باورم نميشود،ميپرسم تو چطور مرا پيدا کرده اي مگر من گم نشده بودم؟!
تو اما چه شيرين گفتي؛ميان خط ارتباطي من با تو هيچ وقت فاصله اي از اول هم نبود.