حاج صادق آهنگران میخوند:

یاد شبهایی که بسیجی میشدیم....شمع شب های دوعیجی میشدیم.


این مصرع آخر میدونید
...